Cymraeg

At present, the best Rolex Replica are Swiss movements, assembled in Hong Kong, white steel color is 316L steel or 904L steel, gold part is 18K gold or rose gold, work fine, accurate and stable walking, men should Have a 1:1 replica rolex , it is cost-effective, excellent workmanship. Buy your fake rolex here.

BCH004 Woodlands Llys Marl HT G3 LR Rev01

Llys Marl, Cyffordd Llandudno

Benthyciwr: Beech Developments Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer prynu’r safle, sydd mewn man cyfleus oddi ar yr A470 yng Nghyffordd Llandudno, ac yna adeiladu 52 o dai cynaliadwy gyda dwy, tair neu bedair ystafell wely, gyda'r rhannau tu mewn yn gynllun agored ac yn addas i deuluoedd. Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys y ffyrdd mynediad cysylltiedig, dreifiau, gwaith draenio a gwaith tirlunio caled a meddal.

A13 A4072 2

High Pastures, Deganwy

Benthyciwr: Beech Developments Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer prynu’r safle, ac adeiladu 110 o dai cynaliadwy gyda dwy, tair neu bedair ystafell wely, gyda'r rhannau tu mewn yn gynllun agored ac yn addas i deuluoedd. Roedd y datblygiad ehangach hefyd yn cynnwys y brif ffordd fynediad a gwaith draenio cysylltiedig ynghyd â gwaith tirlunio helaeth a gwaith gwanhau dŵr ar ffurf pwll a ffos gerrig newydd.


Yew Tree House Street Scene B Low Res 191219

Yew Tree House, Bolton

Benthyciwr: Yew Tree House Developments Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer dymchwel tŷ arddull Fictorianaidd cyfredol ac adeiladu 14 o dai ar ffurf stablau, gan gynnwys gwaith allanol cysylltiedig, tirweddu, ffensio, prif ffordd fynediad a’r gwaith draenio.

Tan Yr Allt Front Low Res 150520

Tan-Yr-Allt, Llanddulas

Benthyciwr: CETE (Llanddulas) Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer adeiladu tai gyda dwy, tair neu bedair ystafell wely, gan gynnwys cloddio mewn i'r bryn, gwaith sefydlogi’r pridd a gwaith allanol cysylltiedig gan gynnwys tirweddu, ffensio, draenio a mynediad i’r ffordd gyfagos.

Alex Court

Alexandra Court, Lerpwl

Benthyciwr: Crossfield Exclusive Development 3 Limited

Benthyciad datblygu ar gyfer adnewyddu adeilad cyfredol a oedd yn westy cynt ac yn fwy diweddar yn bencadlys i North West Reserve Forces, i ffurfio 14 o randai gydag un neu ddwy ystafell wely. Mae’r gwaith yn cynnwys cael gwared ar du mewn yr adeilad a’i adnewyddu er mwyn ffurfio 14 rhandy, gan gynnwys gwaith allanol i roi wyneb newydd ar y maes parcio a gwaith draenio a thirweddu cysylltiedig.

Pear Tree Saughall

Pear Tree Farm, Saughall

Benthyciwr: Pear Tree Developments (Saughall) Ltd

Benthyciad datblugu i brynu’r tir ac adeiladu 28 o dai ar dir hen fferm laeth ger Gaer a ddefnyddiwd yn gynharach fel iard storio. Mae’r cynllun yn cynnwys dymchwel yr hen adeiladau fferm ac hefyd darparu 8 tŷ fforddiadwy. Mae wedi’i leoli ar gyrion pentref poblogaidd Saughall, ychydig filltiroedd i’r gogledd orllewin o Gaer.

Drury Lane

Drury Lane, Bwcle

Benthyciwr: Freed Homes (Drury Lane) Ltd

Benthyciad datblygu i ariannu prynu tir ac adeiladu 20 eiddo ar wahân ar gyrion lan y llyn ym Mwcle, Gogledd Cymru. Bu’r safle yn garej bysus yn y gorffennol, mae’r safle bellach wedi ei glirio ac mi fydd gan y tai olygfa dros un ai y llyn cyfagos neu ar draws gwastadedd Sir Gaer.

SA Anglesey C01 External resize

Rhosneigr, Ynys Môn

Benthyciwr: Avondale & Waverley House Rhosneigr Ltd

Benthyciad datblygu i brynu a gwella dau floc o fflatiau ym mhentref poblogaidd Rhosneigr ar Ynys Môn. Bydd y fflatiau’n cael ei hadnewyddu’n llwyr gyda wyneb blaen yr adeilad yn cael ei weddnewid yn fodern.

Glan Conwy CGI 2

Glan y Môr, Conwy

Benthyciwr: CETE (Glan y Môr)

Yn dilyn cwblhau datlygiad llwyddiannus gyda WPVF rydym wedi cynorthwyo’r Datlygwr hwn i brynu prif safle yng Nglan Conwy gyda golygfeydd arbennig o Gastell Conwy ac Eryri. Rydym yn ariannu’r gwaith o adeiladu 8 eiddo 3 llawr, pob un â balconi sy’n cynnwys y vista rhyfeddol. Mae’r benthyciad Datblygu yn cynnwys prynu tir a’r holl gostau adeiladu, gan gynnwys helaeth o waith allanol.

Barnsley

George Street, Barnsley

Benthyciwr: LCM Build Solutions Ltd

Benthyciad datblygu i ariannu’r gwaith o adeiladu 10 ty newydd yn Barnsley ar y safle yma. Roedd gwaith eisioes wedi cychwyn pan fu i WPVF gymryd rhan yn ddarparu’r llif arian ar gyfer yr adeiladu, mae hyn wedi galluogi cynnydd yn y gwaith. Mae’r pecyn cyllid yn cynnwys ffyrdd, draeniau a’r holl waith allanol.

Blundelsands

Heol Blundellsands, Crosby

Borrower: SKR Gogledd Orllewin

Benthyciad datblygu i adnewyddu adeilad presennol, adeiladu anecs a chreu byngalo a 12 fflat newydd yn Crosby, Glannau Mersi.

Lleoliad delfrydol a chynllun 12 mis sy’n tynnu’r holl orffeniadau mewnol i drawsnewid yr hen adeilad yn anheddau o ansawdd, wedi eu uwchraddio.

Bethel

Bethel, Caernarfon

Benthyciwr: John Kelly Homes

Benthyciad Datblygu i gwblhau adeiladu 2 dyddyn newydd a thirlunio cysylltiedig ym mhentref poblogaidd Bethel, ger Caernarfon.

Heswall

Quarry Road East, Heswall, Wirral

Benthyciwr: Lawnswood Heswall Ltd

Benthyciad Datblygu i gynorthwyo gyda phrynu tir a darparu costau adeiladu llawn cynllun 9 fflat pwrpasol yn Heswall, Cilgwri. Adeiladwyd yn flaenorol ar y llain a ddymchwelwyd ac mae fflatiau a ddyluniwyd gan bensaer yn cael eu hadeiladu ar y safle yn y rhan boblogaidd hon o Gilgwri.