Cymraeg

At present, the best Rolex Replica are Swiss movements, assembled in Hong Kong, white steel color is 316L steel or 904L steel, gold part is 18K gold or rose gold, work fine, accurate and stable walking, men should Have a 1:1 replica rolex , it is cost-effective, excellent workmanship. Buy your fake rolex here.

FMM supporting

Hope House/Ty Gobaith

Ymgyrch “Final Moments Matter” – 202w

Unwaith eto, mae WPV yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch “Final Moments Matter”. Roedd Tŷ Gobaith yn gofyn i gymunedau ddod at ei gilydd i godi £500,000 sef y gost blynyddol o ddarparu’r gofal diwadd oes gorau i bob plentyn a theulu yn ein rhanbarth sy’n troi at Hope House a Tŷ Gobaith am gefnogaeth.

Mae Watkin Property Ventures yn un o’r cefnogwyr sydd wedi addo £20,000.

Bangor CPF 1876 cheque present reseize for web

CPD BANGOR 1876 FC - TYMHORAU 2022 HYD AT 2025

Ffurfiwyd CPD Bangor 1876 FC yn 2019, gyda’r bwriad o ymgysylltu’n weithredol â’r gymuned gyfan a’i chynnwys, ac rydym yn falch iawn o barhau a’n nawdd am 3 thymor arall. Rydym wedi ymrwymo i £20,000 dros dair blynedd ac eto bydd yr arian yn mynd tuag at gostau rhedeg hanfodol, fodd bynnag, byddwn hefyd yn dod yn noddwyr crysau blaen am y tair blynedd nesaf.

Bydd rhan o’r arian hefyd yn cael ei ddefnyddio’n benodol i gefnogi ethos cymunedol y clwb er mwyn parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir gymryd rhan mewn pêl droed. Ymhellach, rydym hefyd yn awyddus i weithio gyda’r Clwb ar brosiectau sy’n anelu at hybu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Hospice

Hosbis Dewi Sant - Elusen Staff y Flwyddyn - 2021/2022

Pob blwyddyn mae staff WPV yn dewis cefnogi elusen lleol. Penderfynwyd eleni gefnogi Hosbis Dewi Sant.

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen lleol sy’n darparu gofal i oedolion sy’n gleifion yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Maen’t yn cynnig gofal lliniarol, arbenigol o ansawdd uchel am ddim i gleifion sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, eu teulu a’u gofalwyr.

Rydym yn falch iawn o allu cefnogi achos mor werth chweil.

265726653 2003398016508914 3081733573774562418 n

Awyr Las - Elusen GIG Gogledd Cymru

Rydym yn falch iawn o fod yn brif noddwr ar gyfer Awyr Las “Goleuo’r Nadolig 2021”. Trwy “Goleuo’r Nadolig 2021” gwahoddir cymeundau lleol i gofio, diolch a dathlu anwyliaid a’r rhai y maent yn ddiolchgar iddynt trwy oleuo golau iddynt. Bydd y golau yn disgleirio’n llachar ar Bier Bangor trwy gydol mis Rhagfyr.

Mae “Goleuo’r Nadolig 2021” yn cynnwys gosodiad goleuadau arbennig ar y Pier, ac arddangosfa daflunio fydd yn teithio i ysbytai a chymunedau yn ogystal â lleoliadau gofal iechyd eraill yn Ngogledd Cymru.

Mae Awyr Las yn elusen ymbarel ar gyfer dros 400 o gronfeydd elusennol sydd gyda’i gilydd yn cefnogi pob uned, ward, adran, a phrosiectau cymunedol ar draws ardal Gogledd Cymru sy’n cael ei wasanaethu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Ty Gobaith Hope House size 3

Hope House/Ty Gobaith

Ymgyrch “Final Moments Matter” – 2021

Roedd Watkin Property Ventures yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch “Final Moments Matter”. Roedd Tŷ Gobaith yn gofyn i gymunedau ddodd at ei gilydd i godi £500,000 sef cost blynyddol darparu’r gofal diwedd oes gorau i bob plentyn a theulu yn ein rhanbarth sy’n troi at Tŷ Gobatih am gefnogaeth.

Mae Watkin Property Ventures yn un o’r cefnogwyr â addawodd £20,000. Hoffem longyfarch Tŷ Gobaith am gyflawni dros 100% o’u nod ar gyfer yr ymgyrch “Final Moments Matters”. Bu Tŷ Gobaith godi swm syfrdanol o 564,420 yn ystod y 36 awr yn mis Tachwedd 2021 ac mae rhoddion yn parhau i godi’r swm.

North Wales Recoveries logo 1

North Wales Recovery Communities

Rydym yn falch o gefnogi “North Wales Recovery Communities” sydd wedi ei leoli yn Nhŷ Penrhyn, Bangor.

Sefydlwyd NWRC yn 2014. Maent yn cynnal rhaglenni adsefydlu ar gyfer pobl sydd a chaethiwed i gyffuriau ac alcohol. Maent hefyd yn darparu ystod o lety ymatoliol o dŷ Penrhyn a rhai llety wedi’u gwasgaru ledled Bangor.

Mae NWR Cyn darparu lle diogel i gyfranogwyr yn ystod cyfnod adfer cynnar, tra hefyd yn sefydlu eu hunain yn y gymuned adferiad lleol. Mae darpariaeth gwybodaeth am ganlyniadau anhwylder o ddefnyddio sylweddau ond ar yr un pryd yn annog a chefnogi cyfranogwyr i adeiladu eu hadfeiriadau eu hunain drwy ymwneud â grwpiau chymorth a chefnogaeth o weithgareddau amrywiol eraill.

Gafael Llaw logo

Gafael Llaw - Elusen Staff y Flwyddyn - 2019/2020

Pob blwyddyn, mae’n staff yn dewis elusen leol i godi arian ar ei chyfer, a’r elusen a ddewiswyd ar gyfer 2019/2020 yw Gafael Llaw.

Sefydlwyd Gafael Llaw yn 2013 i gefnogi plant a phobl ifanc o Wynedd ac Ynys Môn sy’n dioddef o ganser. Mae’r arian sy’n cael ei godi gan Gafael Llaw yn mynd yn uniongyrchol tuag at wella’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael i blant gyda chanser.

Mae’r elusen yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i Ward Dewi yn Ysbyty Gwynedd, gyda chyfraniadau sylweddol wedi cael eu gwneud yn barod i ddiweddaru ciwbiclau ar y ward, yn ogystal â chyfleusterau cyffredinol fel y man chwarae tu allan a’r ystafelloedd asesu.

Mae’r elusen hefyd wedi ymrwymo i gefnogi Alder Hey yn Lerpwl hefyd. Bydd dau giwbicl newydd yn ysbyty Alder Hey yn cael eu noddi gan Gafael Llaw gan olygu y bydd cyfleusterau a gwasanaethau o ansawdd uchel ar gael i blant o Wynedd ac Ynys Môn fydd yn aros yn yr ysbyty newydd. Bydd yr elusen yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant lleol yn cael gwasanaethau a deunydd yn Gymraeg.

Mae’r tîm yn WPV yn edrych ymlaen at godi arian a chael hwyl wrth wneud hynny!

Mosaic church

Banc Bwyd Mosaig

Rydym yn falch o barhau i gefnogi banc bwyd mosaig gyda’n rhodd misol rheolaidd. Mae’r banc bwyd wedi’i leoli yng Nghanolfan Gymunedol Coed Mawr ym Mangor ac mae’n gwasanaethu ardal Bangor a’r pentrefi cyfagos. Roedd banciau bwyd o gwmpas ymhell cyn y pandemig ond mae cynnydd sylweddol ers Covid-19 ac maent yn dosbarthu rhwng 200-250 o barseli yn fisol.

HH Champion Bronze 2020

Ty Gobaith/Hope House

Mae WPV yn falch iawn o ddod yn un o Hyrwyddwyr cyntaf Tŷ Gobaith! – grŵp o sefydliadau anhygoel sy’n credu yn eu gweledigaeth na ddylai unrhyw un wynebu marwolaeth eu plentyn ar ben ei hun.

Ar ôl colli incwm o £1.25 miliwn, mae Tŷ Gobaith yn wynebu costau ychwanegol, gan gynnwys PPE ar gyfer nyrsys a theuluoedd i sicrhau bod yr hosbiau yn Covid ddiogel i barhau i ddarparu gofal diwedd oes a gofal critigol i blant.

“Mae angen 12 masg FFP a 12 oferôl arnom mewn unrhyw un cyfnod o 24 awr ar gyfer pob plentyn. Mae’r costau ychwanegol yma, ynghŷd â cholli incwm, yn rhoi straen enfawr arnom”.

“Rydym yn cysylltu â chwmniau lleol yn gofyn iddynt gyfranu at yr achos drwy roi £780 i dalu cost PPE am 10 diwrnod ar gyfer un plentyn. Byddai’r gefnogaeth yma yn sicrhau bod y teuluoedd rydym yn gofalu amdanynt yn parhau i dderbyn y gofal angenrheidiol mae nhw’n ei haeddu yn ystod cyfnod y Nadolig eleni.”

Bydd ein rhodd o £7,800 yn talu cost PPE i 10 o blant am 10 diwrnod.

Rydym yn falch ein bod yn gallu cynorthwyo’r achos gwerth chweil hwn.

Mosaic church

Eglwys Gobaith, Bangor – Adref ar ben eu hunain ddydd Nadolig

Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf mae’r Eglwys Gobaith wedi darparu bwyd ac anrhegion i bobl sydd yn byw adref ar ben eu hunain ar ddydd Nadolig. Yn anffodus, oherwydd Cofid-19, ni fyddant yn gallu ymgynnull gyda’i gilydd yn 2020. Mae ein cefnogaeth yn golygu y bydd hyd at hanner cant o bobl yn cael hamperi sy’n cynnwys cinio Nadolig, cinio dydd Sant Steffan a nwyddau hyfryd.

Hobbit before after 1

Canolfan Gymunedol Coed Mawr, Bangor - Tŷ Hobbit

Yn ddiweddar, daeth i’n sylw fod Canolfan Gymunedol Coed Mawr, Bangor yn y broses o adeiladu tŷ Hobbit er budd y plant lleol.

Camodd Watkin Property Ventures i mewn i gwblhau’r prosiect oedd heb ei orffen a chaffaelwyd contractwr lleol i gwblhau’r prosiect. Gobeithio bydd y plant yn elwa’n fawr o’r prosiect hwn.

CPD Bangor 1876 Cheque Presentation

CPD Bangor 1876 FC - TYMHORAU 2019 HYD AT 2021

Ffurfiwyd CPD Bangor 1876 FC yn 2019, gyda’r bwriad o gysylltu gyda a chynnwys y gymuned gyfan. Rydym wedi addo darparu mwy na £34,000 dros dair blynedd i gefnogi’r clwb pêl-droed newydd hwn. Bydd yr arian yn cael ei wario ar elfennau fel rhent, yswiriant, costau rheoli, tadogaeth i gystadlaethau cynghrair a chwpanau, ac offer. Mae’r ymrwymiad tair blynedd yma yn rhoi sail ariannol gadarn i’r clwb i adeiladu arni. Wrth gefnogi gweithgarwch swyddfa gefn, mae’n golygu bod y clwb yn gallu manteisio ar gyfleoedd ar gyfer cefnogaeth o gemau a nawdd chwaraewyr, a chyfleoedd brandio eraill fel dillad hyfforddi.

Care Repair 3

Care & Repair North Wales

Mae Care & Repair yn helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n darparu cymorth ymarferol i greu cartrefi diogel, cynnes a hygyrch, yn amrywio o roi cyngor ac argymhellion am weithwyr proffesiynol dibynadwy i wneud y gwaith i gyflawni addasiadau mawr. Rydym wedi addo £2,000 i gefnogi’r achos hwn.