Cymraeg

At present, the best Rolex Replica are Swiss movements, assembled in Hong Kong, white steel color is 316L steel or 904L steel, gold part is 18K gold or rose gold, work fine, accurate and stable walking, men should Have a 1:1 replica rolex , it is cost-effective, excellent workmanship. Buy your fake rolex here.

Bangor 1876 25k

Bangor 1876 yn sicrhau nawdd o £25,000

Mae Clwb Pêl-droed Bangor 1876 yn ddiolchgar i Watkin Property Ventures yn dilyn sicrhau cytundeb nawdd newydd. Bydd y cyfanswm o £25,000 yn galluogi’r clwb i roi cymorth ychwanegol i chwaraewyr ac mae’n gam tuag at ddileu rhwystrau ariannol i bobl ifanc sydd eisiau chwarae pêl-droed ym Mangor.

Gyda’u hymrwymiad i’r gymuned, mae Watkin Property Ventures yn cydnabod mor bwysig ydi chwaraeon i hybu lles corfforol a meddyliol. Y gobaith gyda’r rhodd, yw mynd i’r afael â’r heriau hirdymor sy’n rhwystro pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn chwaraeon tîm gan gynnwys cost gynyddol cludiant a phrynu cit. Wrth barhau â’u partneriaeth gyda Watkin Property Ventures, mae clwb Bangor 1876 yn gobeithio gallu cynnwys hyd yn oed mwy o chwaraewyr yng ngweithgareddau’r clwb.

Cyflwynwyd y rhodd gan Mark Watkin Jones, Prif Weithredwr Watkin Property Ventures, a Susan Ashworth i Glynne Roberts, Cadeirydd Bangor 1876, yng ngêm gyntaf y tymor. Wrth chwarae yng Nghynghrair Gogledd Cymru, curodd Tîm Cyntaf y dynion CPD Llanidloes, gyda sgôr terfynol o 6-0.

Mae Mark yn awyddus i gynnwys pobl ifanc o bob cefndir mewn chwaraeon. Dywedodd: “Rydym yn credu y dylai pawb gael y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon tîm. Mae’n bleser gennym gyfrannu at Glwb Pêl-droed Bangor 1876 er mwyn cefnogi’r rhai sy’n wynebu peidio gallu chwarae oherwydd pwysau ariannol neu anawsterau eraill. Mae chwaraeon tîm yn cael effaith bositif ar iechyd meddwl ac mae cefnogi’r clwb pêl-droed yn golygu y gall mwy o chwaraewyr brofi’r manteision.”

Mae’r clwb yn falch iawn o’i wreiddiau ac yn ymroddedig i wasanaethu’r gymuned leol. Mae gan y clwb dîm hŷn, ac adran iau sy’n mynd o nerth i nerth.

Dywedodd Glynne Roberts: “Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda Watkin Property Ventures. Mae cynnwys pawb yn bwysig i ni fel clwb, a gyda’r cyfraniad sylweddol yma, gallwn wneud yn siŵr bod ein chwaraewyr iau yn cael eu cefnogi. Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar fwy a mwy o’n chwaraewyr, ac rydym yn awyddus i sicrhau nad oes neb yn cael eu gadael allan.”

Mae cefnogaeth Watkin Property Ventures i Glwb Pêl-droed Bangor 1876 yn adlewyrchu eu hymrwymiad i’r gymuned a’u chyfrifoldeb cymdeithasol. Mae’r cwmni yn cenfogi amryw o fentrau elusennol, gan gynnwys rhaglenni addysg, iechyd, a chwaraeon ar draws y rhanbarth.


Bangor CC photo chq presentation 1

Clwb Criced Bangor yn ei tharo hi am chwech diolch i rodd o £10,000

Diolch i gyfraniad gan Watkin Property Ventures bydd Clwb Criced Bangor yn cyflogi hyfforddwyr newydd i gefnogi eu gwirfoddolwyr a chwaraewyr iau. Bydd y cyfraniad o £10,000 yn cefnogi’r clwb wrth iddyn nhw hyrwyddo chwaraeon a recriwtio aelodau newydd yn y gymuned leol.

Cyflwynwyd y rhodd gan Mark Watkin Jones, Prif Weithredwr Watkin Property Ventures, i Gareth Edwards, Cadeirydd y Clwb Criced. Caiff yr arian ei ddefnyddio i wella hyfforddiant, datblygu talent newydd a phresennol, ac adeiladu strwythur fydd yn cefnogi datblygiad chwaraewyr iau am flynyddoedd i ddod.

Dywedodd Mark Watkin Jones: “Rydym ni’n falch iawn o gael estyn ein cefnogaeth i Glwb Criced Bangor. Mae gan chwaraeon allu arbennig i ddod â phobl at ei gilydd, i gynnwys pawb, ac i wella iechyd meddwl. Fel cwmni sydd â’n gwreiddiau’n ddwfn yn y gymuned, rydym yn credu mewn buddsoddi mewn sefydliadau lleol sy’n cael effaith gadarnhaol, ac mae’r hyn mae Clwb Criced Bangor yn ei wneud yn cyd-fynd â’r weledigaeth yma.”

Cafodd Clwb Criced Bangor ei sefydlu yn 1856 gyda’r cae chwarae yn Tŷ Newydd yn gartref iddynt ers bron i ganrif. Dros y fwlyddyn diwethaf, mae’r clwb wedi bod yn datblygu y timau iau ac wedi cychwyn tîm merched. Yn weithgar yn y gymuned, mae Clwb Criced Bangor yn ganolfan i bobl ifanc ddod i roi cynnig ar chwarae criced, dysgu sgiliau newydd, a chymdeithasu.

Mae Gareth Edwards yn falch o'r bartneriaeth gyda Watkin Property Ventures. Dywedodd: “Rydym yn hynod ddiolchgar i Mark a’r cwmni am eu nawdd hael. Bydd y cyfraniad sylweddol yma yn mynd ymhell i gryfhau ein hymdrechion i greu cymuned sy’n ffynnu i’n haelodau ac i rai sydd gan ddiddordeb mewn chwarae criced. Gyda’r arian, fe allwn wella ein cyfleusterau a gall ein chwaraewyr gael hyfforddiant gan dîm profiadol. Heb os, bydd y rhodd yn annog datblygiad ein cricedwyr ifanc.”

Mae rhodd Watkin Property Ventures i Glwb Criced Bangor yn adlewyrchu ymrwymiad y cwmni i’r gymuned ac i gyfrifoldeb cymdeithasol. Mae’r cwmni yn chwarae rhan fawr mewn amrywiol fentrau elusennol, gan gefnogi rhaglenni addysg, gofal iechyd, a chwaraeon ledled y rhanbarth.

Dementia club 4

Clwb Atgofion Chwaraeon Bangor/Dementia Actif Gwynedd

Mae Watkin Property Ventures ar y cyd â CPD Bangor 1876 FC wedi cefnogi clwb atgofion chwaraeon Bangor yn Bwyd Da, Bangor ar brynhawn dydd Llun, rhwng 3:00 – 4:30.

Cynhelir y sesiynau gan Demencia actif Gwynedd, mae pawb sy’n cymryd rhan yn mwynhau’r sesiynau ac yn gystadleuol iawn. Croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb ymuno am baned a sgwrs.

Hillgrove ground breaking re size

Tŷ Hillgrove, Bangor

Seremoni torri’r dywarchen gyntaf i ddathlu dechrau adeiladu'r ganolfan adfer

Mae'r gymuned leol wedi dod ynghyd i nodi dechrau prosiect gwerth £3 miliwn i ddatblygu cyn Ysgol Hillgrove, Bangor yn gartref newydd i gymunedau adfer gogledd Cymru (NWRC).

Diolch i gefnogaeth Watkin Property Ventures, prynodd NWRC yr hen ysgol y llynedd. Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio, mae gwaith bellach wedi dechrau ar y safle i addasu'r adeilad yn gartref newydd y mae mawr ei angen ar gyfer preswylwyr NWRC.

Mark Watkin Jones, Prif Weithredwr a pherchennog Watkin Property Ventures dorrodd y dywarchen gyntaf fel arwydd bod y gwaith adeiladu wedi dechrau. Dywedodd: "Mae'r achlysur yn garreg filltir arwyddocaol i NWRC, ac rwy'n falch ein bod wedi gallu cefnogi'r prosiect hwn sy'n addo dod â newidiadau cadarnhaol i fywydau llawer yn yr ardal. Mae NWRC wedi bod yn gwneud gwaith gwych ers blynyddoedd lawer, bydd y ganolfan newydd yn eu helpu i gefnogi mwy o bobl ac yn darparu'r cyfleusterau modern y maent yn eu haeddu."

Ychwanegodd James Deakin, sylfaenydd NWRC: "Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a gawsom gan Mark a Susan yn Watkin Property Ventures - mae'n golygu y gallwn ddatblygu hwb cynaliadwy a fydd yn diwallu anghenion hirdymor ein cymuned therapiwtig.

"Roedd y digwyddiad yr wythnos hon hefyd yn gyfle gwych i ni gwrdd â'n cymdogion, busnesau lleol, preswylwyr ac asiantaethau eraill i arddangos y gefnogaeth rydyn ni'n ei darparu i bobl ar eu taith adferiad. Mae bod yn rhan o'n cymuned leol ehangach a chynnig gwasanaeth iddi yn rhan annatod o'r hyn rydym yn ei wneud ac mae digwyddiad fel hwn yn galluogi I ni godi ymwybyddiaeth am ein gwaith yma ym Mangor ac ymhellach i ffwrdd."

Sefydlwyd NWRC yn 2014 gan James Deakin, a oedd yn rhwystredig gyda'r diffyg cymorth adfer a oedd ar gael i bobl sy'n gadael gwasanaethau trin cyffuriau ac alcohol. Ers hynny, mae'r sefydliad wedi bod yn darparu rhaglen adsefydlu ac yn darparu llety ymatal o Dŷ Penrhyn ym Mangor.

Mae busnes yn y Gogledd, Techbuild wedi cael ei benodi fel y prif gontractwr ar y prosiect. Mae gwaith wedi dechrau ar y safle ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd 2023 gyda thrigolion yn symud i Hillgrove yn fuan wedyn.

Menter Canol y Ddinas, Bwyd Da Bangor oedd yn darparu'r arlwyo yn y lansiad. Gyda chynnyrch lleol wrth wraidd eu cynnig - roedd hwn yn gyfle i'r tîm yno arddangos eu doniau.

Ysgol Friars

Ysgol Friars, Bangor – Gliniaduron i Ddisgyblion 6ed Dosbarth

Mae'r cwmni wedi rhoi gliniaduron i fyfyrwyr Lefel A Ysgol Friars, Bangor er mwyn sicrhau bod gan bob myfyriwr fynediad i'r adnoddau angenrheidiol i lwyddo yn eu hastudiaethau. Mae’r rhodd ddiweddar hon yn rhan o gefnogaeth barhaus Mark a Susan i Ysgol Friars sy’n cynnwys ystod o fentrau sydd â’r nod o wella lles a phrofiad addysgol myfyrwyr yr ysgol.

Mynegodd Neil Foden, y Pennaeth, ei ddiolchgarwch am eu cefnogaeth parhaus i’r ysgol a’r myfyrwyr. “Fel cyn-fyfyrwyr mae’r ddau yn adnabod yr ysgol a’r gymuned ac yn deall effeithiau Covid-19 a’r cynnydd mewn prisiau ar bobl ifanc a’u teuluoedd. Mae’n wych ar ôl mwynhau gyrfaoedd busnes llwyddiannus, fod y ddau bellach wedi ymrwymo i roi yn ôl i’r ysgol a chefnogi ein disgyblion.”

Dwedodd Susan Ashworth: “Rydym yn falch ein bod yn gallu cefnogi disgyblion Ysgol Friars yn y modd hwn. Mae cael mynediad digonol at offer TG yn hanfodol er mwyn i fyfyrwyr ffynnu. Rydym yn hyderus y bydd y cyfrifiaduron newydd yn helpu’r myfyrwyr i gyflawni eu llawn potensial.”

Waa logo stacked

Ambiwlans Awyr Cymru – Elusen Staff y Flwyddyn – 2022/2023

Bob blwyddyn mae ein staff yn dewis elusen leol i godi arian ar ei chyfer a’r elusen a ddewiswyd ar gyfer 2022/2023 yw Ambiwlans Awyr Cymru. Maent yn darparu gofal meddygol arbennig sy’n achub bywydau i bobl ledled Cymru ac yn dibynnu’n llwyr ar roddion elusennol.

Mae’r tîm yn WPV yn edrych ymlaen at godi arian a chael hwyl wrth wneud hynny!

Pwllheli Rugby Club 7

CLWB RYGBI PWLLHELI – TYMOR 2022/2023

Rydym yn falch iawn o barhau ein nawdd gyda Chlwb Rygbi Pwllheli eto eleni. Sefydlwyd y clwb yn 1972 ac eleni maent yn dathlu eu hanner canmlwyddiant; mae un ar bymtheg o dimau yn rhan o’r clwb. Bu cynnydd sylweddol dros y blynyddoedd ac rydym yn falch o gyhoeddi fod ein nawdd wedi galluogi’r clwb i ffocysu ar wella eu cyfleusterau ac hefyd wedi targedu gwella is-adeiledd ar gyfer cefnogwyr ac yn enwedig cefnogwyr anabl.

FMM supporting

Hope House/Ty Gobaith

Ymgyrch “Final Moments Matter” – 2022

Unwaith eto, mae WPV yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch “Final Moments Matter”. Roedd Tŷ Gobaith yn gofyn i gymunedau ddod at ei gilydd i godi £500,000 sef y gost blynyddol o ddarparu’r gofal diwadd oes gorau i bob plentyn a theulu yn ein rhanbarth sy’n troi at Hope House a Tŷ Gobaith am gefnogaeth.

Mae Watkin Property Ventures yn un o’r cefnogwyr sydd wedi addo £20,000 a chododd yr elusen gyfanswm anhygoel o £563,431.

Bangor CPF 1876 cheque present reseize for web

CPD BANGOR 1876 FC - TYMHORAU 2022 HYD AT 2025

Ffurfiwyd CPD Bangor 1876 FC yn 2019, gyda’r bwriad o ymgysylltu’n weithredol â’r gymuned gyfan a’i chynnwys, ac rydym yn falch iawn o barhau a’n nawdd am 3 thymor arall. Rydym wedi ymrwymo i £20,000 dros dair blynedd ac eto bydd yr arian yn mynd tuag at gostau rhedeg hanfodol, fodd bynnag, byddwn hefyd yn dod yn noddwyr crysau blaen am y tair blynedd nesaf.

Bydd rhan o’r arian hefyd yn cael ei ddefnyddio’n benodol i gefnogi ethos cymunedol y clwb er mwyn parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc o bob cefndir gymryd rhan mewn pêl droed. Ymhellach, rydym hefyd yn awyddus i weithio gyda’r Clwb ar brosiectau sy’n anelu at hybu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Hospice

Hosbis Dewi Sant - Elusen Staff y Flwyddyn - 2021/2022

Pob blwyddyn mae staff WPV yn dewis cefnogi elusen lleol. Penderfynwyd eleni gefnogi Hosbis Dewi Sant.

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen lleol sy’n darparu gofal i oedolion sy’n gleifion yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Maen’t yn cynnig gofal lliniarol, arbenigol o ansawdd uchel am ddim i gleifion sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, eu teulu a’u gofalwyr.

Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau swyddfa a heriau i godi arian. Roedd y digwyddiadau yn cynnwys swîps amrywiol, digwyddiadau tymhorol megis cystadleuaeth cerfio pwmpenni calan gaeaf ac wythnos siwmperi Nadolig a her i’r staff am fis yn cynhyrchu camau cerdded. Cerddodd y tîm gyfanswm cyfunol o dros 4,500 o filltiroedd. Codwyd cyfanswm o £1,960.24 ar gyfer Hosbis Dewi Sant, roedd y swm yn cynnwys arian parod a godwyd gan staff ac arian cyfatebol gan WPV.

265726653 2003398016508914 3081733573774562418 n

Awyr Las - Elusen GIG Gogledd Cymru

Rydym yn falch iawn o fod yn brif noddwr ar gyfer Awyr Las “Goleuo’r Nadolig 2021”. Trwy “Goleuo’r Nadolig 2021” gwahoddir cymeundau lleol i gofio, diolch a dathlu anwyliaid a’r rhai y maent yn ddiolchgar iddynt trwy oleuo golau iddynt. Bydd y golau yn disgleirio’n llachar ar Bier Bangor trwy gydol mis Rhagfyr.

Mae “Goleuo’r Nadolig 2021” yn cynnwys gosodiad goleuadau arbennig ar y Pier, ac arddangosfa daflunio fydd yn teithio i ysbytai a chymunedau yn ogystal â lleoliadau gofal iechyd eraill yn Ngogledd Cymru.

Mae Awyr Las yn elusen ymbarel ar gyfer dros 400 o gronfeydd elusennol sydd gyda’i gilydd yn cefnogi pob uned, ward, adran, a phrosiectau cymunedol ar draws ardal Gogledd Cymru sy’n cael ei wasanaethu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Ty Gobaith Hope House size 3

Hope House/Ty Gobaith

Ymgyrch “Final Moments Matter” – 2021

Roedd Watkin Property Ventures yn falch o fod yn rhan o’r ymgyrch “Final Moments Matter”. Roedd Tŷ Gobaith yn gofyn i gymunedau ddodd at ei gilydd i godi £500,000 sef cost blynyddol darparu’r gofal diwedd oes gorau i bob plentyn a theulu yn ein rhanbarth sy’n troi at Tŷ Gobatih am gefnogaeth.

Mae Watkin Property Ventures yn un o’r cefnogwyr â addawodd £20,000. Hoffem longyfarch Tŷ Gobaith am gyflawni dros 100% o’u nod ar gyfer yr ymgyrch “Final Moments Matters”. Bu Tŷ Gobaith godi swm syfrdanol o 564,420 yn ystod y 36 awr yn mis Tachwedd 2021 ac mae rhoddion yn parhau i godi’r swm.

North Wales Recoveries logo 1

North Wales Recovery Communities

Rydym yn falch o gefnogi “North Wales Recovery Communities” sydd wedi ei leoli yn Nhŷ Penrhyn, Bangor.

Sefydlwyd NWRC yn 2014. Maent yn cynnal rhaglenni adsefydlu ar gyfer pobl sydd a chaethiwed i gyffuriau ac alcohol. Maent hefyd yn darparu ystod o lety ymatoliol o dŷ Penrhyn a rhai llety wedi’u gwasgaru ledled Bangor.

Mae NWR Cyn darparu lle diogel i gyfranogwyr yn ystod cyfnod adfer cynnar, tra hefyd yn sefydlu eu hunain yn y gymuned adferiad lleol. Mae darpariaeth gwybodaeth am ganlyniadau anhwylder o ddefnyddio sylweddau ond ar yr un pryd yn annog a chefnogi cyfranogwyr i adeiladu eu hadfeiriadau eu hunain drwy ymwneud â grwpiau chymorth a chefnogaeth o weithgareddau amrywiol eraill.

Gafael Llaw logo

Gafael Llaw - Elusen Staff y Flwyddyn - 2019/2020

Pob blwyddyn, mae’n staff yn dewis elusen leol i godi arian ar ei chyfer, a’r elusen a ddewiswyd ar gyfer 2019/2020 yw Gafael Llaw.

Sefydlwyd Gafael Llaw yn 2013 i gefnogi plant a phobl ifanc o Wynedd ac Ynys Môn sy’n dioddef o ganser. Mae’r arian sy’n cael ei godi gan Gafael Llaw yn mynd yn uniongyrchol tuag at wella’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael i blant gyda chanser.

Mae’r elusen yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i Ward Dewi yn Ysbyty Gwynedd, gyda chyfraniadau sylweddol wedi cael eu gwneud yn barod i ddiweddaru ciwbiclau ar y ward, yn ogystal â chyfleusterau cyffredinol fel y man chwarae tu allan a’r ystafelloedd asesu.

Mae’r elusen hefyd wedi ymrwymo i gefnogi Alder Hey yn Lerpwl hefyd. Bydd dau giwbicl newydd yn ysbyty Alder Hey yn cael eu noddi gan Gafael Llaw gan olygu y bydd cyfleusterau a gwasanaethau o ansawdd uchel ar gael i blant o Wynedd ac Ynys Môn fydd yn aros yn yr ysbyty newydd. Bydd yr elusen yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant lleol yn cael gwasanaethau a deunydd yn Gymraeg.

Yn ystod 2020, cynlaliwyd nifer o heriau a digwyddiadau rhithwir a heriau drwy’r cyfnod clo i godi arian ar gyfer Gafael Llaw. Cymerodd aelodau o staff ran yn ‘Movember’, Bingo rhithwir a “sweepstakes” ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo, Rygbi’r 6 Gwlad, Ewro 2021 ac “I’m a celebrity get me out of here”. Bu’r staff hefyd gymryd rhan mewn her camau cystadleuol, rannwyd y staff i 2 dîm, gyda’r ddau yn ceisio teithio’r milltiroedd y byddai’n ei gymryd i gerdded pob eiddo yn ein portffolio ledled y DU. Llwyddodd y ddau dîm i ragori ar ddisgwyliadau gan lwyddo i gerdded digon o gamau i gyrraedd Ffrainc ac yn ôl.

Codwyd cyfanswm o £1,176 i Gafael Llaw, a oedd yn cynnwys arian a godwyd gan staff ac arian cyfatebol gan WPV.

Mosaic church

Banc Bwyd Mosaig

Rydym yn falch o barhau i gefnogi banc bwyd mosaig gyda’n rhodd misol rheolaidd. Mae’r banc bwyd wedi’i leoli yng Nghanolfan Gymunedol Coed Mawr ym Mangor ac mae’n gwasanaethu ardal Bangor a’r pentrefi cyfagos. Roedd banciau bwyd o gwmpas ymhell cyn y pandemig ond mae cynnydd sylweddol ers Covid-19 ac maent yn dosbarthu rhwng 200-250 o barseli yn fisol.

HH Champion Bronze 2020

Ty Gobaith/Hope House

Mae WPV yn falch iawn o ddod yn un o Hyrwyddwyr cyntaf Tŷ Gobaith! – grŵp o sefydliadau anhygoel sy’n credu yn eu gweledigaeth na ddylai unrhyw un wynebu marwolaeth eu plentyn ar ben ei hun.

Ar ôl colli incwm o £1.25 miliwn, mae Tŷ Gobaith yn wynebu costau ychwanegol, gan gynnwys PPE ar gyfer nyrsys a theuluoedd i sicrhau bod yr hosbiau yn Covid ddiogel i barhau i ddarparu gofal diwedd oes a gofal critigol i blant.

“Mae angen 12 masg FFP a 12 oferôl arnom mewn unrhyw un cyfnod o 24 awr ar gyfer pob plentyn. Mae’r costau ychwanegol yma, ynghŷd â cholli incwm, yn rhoi straen enfawr arnom”.

“Rydym yn cysylltu â chwmniau lleol yn gofyn iddynt gyfranu at yr achos drwy roi £780 i dalu cost PPE am 10 diwrnod ar gyfer un plentyn. Byddai’r gefnogaeth yma yn sicrhau bod y teuluoedd rydym yn gofalu amdanynt yn parhau i dderbyn y gofal angenrheidiol mae nhw’n ei haeddu yn ystod cyfnod y Nadolig eleni.”

Bydd ein rhodd o £7,800 yn talu cost PPE i 10 o blant am 10 diwrnod.

Rydym yn falch ein bod yn gallu cynorthwyo’r achos gwerth chweil hwn.

Mosaic church

Eglwys Gobaith, Bangor – Adref ar ben eu hunain ddydd Nadolig

Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf mae’r Eglwys Gobaith wedi darparu bwyd ac anrhegion i bobl sydd yn byw adref ar ben eu hunain ar ddydd Nadolig. Yn anffodus, oherwydd Cofid-19, ni fyddant yn gallu ymgynnull gyda’i gilydd yn 2020. Mae ein cefnogaeth yn golygu y bydd hyd at hanner cant o bobl yn cael hamperi sy’n cynnwys cinio Nadolig, cinio dydd Sant Steffan a nwyddau hyfryd.

Hobbit before after 1

Canolfan Gymunedol Coed Mawr, Bangor - Tŷ Hobbit

Yn ddiweddar, daeth i’n sylw fod Canolfan Gymunedol Coed Mawr, Bangor yn y broses o adeiladu tŷ Hobbit er budd y plant lleol.

Camodd Watkin Property Ventures i mewn i gwblhau’r prosiect oedd heb ei orffen a chaffaelwyd contractwr lleol i gwblhau’r prosiect. Gobeithio bydd y plant yn elwa’n fawr o’r prosiect hwn.

CPD Bangor 1876 Cheque Presentation

CPD Bangor 1876 FC - TYMHORAU 2019 HYD AT 2021

Ffurfiwyd CPD Bangor 1876 FC yn 2019, gyda’r bwriad o gysylltu gyda a chynnwys y gymuned gyfan. Rydym wedi addo darparu mwy na £34,000 dros dair blynedd i gefnogi’r clwb pêl-droed newydd hwn. Bydd yr arian yn cael ei wario ar elfennau fel rhent, yswiriant, costau rheoli, tadogaeth i gystadlaethau cynghrair a chwpanau, ac offer. Mae’r ymrwymiad tair blynedd yma yn rhoi sail ariannol gadarn i’r clwb i adeiladu arni. Wrth gefnogi gweithgarwch swyddfa gefn, mae’n golygu bod y clwb yn gallu manteisio ar gyfleoedd ar gyfer cefnogaeth o gemau a nawdd chwaraewyr, a chyfleoedd brandio eraill fel dillad hyfforddi.

Care Repair 3

Care & Repair North Wales

Mae Care & Repair yn helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n darparu cymorth ymarferol i greu cartrefi diogel, cynnes a hygyrch, yn amrywio o roi cyngor ac argymhellion am weithwyr proffesiynol dibynadwy i wneud y gwaith i gyflawni addasiadau mawr. Rydym wedi addo £2,000 i gefnogi’r achos hwn.