Cymraeg

Gafael Llaw logo

Gafael Llaw

Pob blwyddyn, mae’n staff yn dewis elusen leol i godi arian ar ei chyfer, a’r elusen a ddewiswyd ar gyfer 2019/2020 yw Gafael Llaw.

Sefydlwyd Gafael Llaw yn 2013 i gefnogi plant a phobl ifanc o Wynedd ac Ynys Môn sy’n dioddef o ganser. Mae’r arian sy’n cael ei godi gan Gafael Llaw yn mynd yn uniongyrchol tuag at wella’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael i blant gyda chanser.

Mae’r elusen yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i Ward Dewi yn Ysbyty Gwynedd, gyda chyfraniadau sylweddol wedi cael eu gwneud yn barod i ddiweddaru ciwbiclau ar y ward, yn ogystal â chyfleusterau cyffredinol fel y man chwarae tu allan a’r ystafelloedd asesu.

Mae’r elusen hefyd wedi ymrwymo i gefnogi Alder Hey yn Lerpwl hefyd. Bydd dau giwbicl newydd yn ysbyty Alder Hey yn cael eu noddi gan Gafael Llaw gan olygu y bydd cyfleusterau a gwasanaethau o ansawdd uchel ar gael i blant o Wynedd ac Ynys Môn fydd yn aros yn yr ysbyty newydd. Bydd yr elusen yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant lleol yn cael gwasanaethau a deunydd yn Gymraeg.

Mae’r tîm yn WPV yn edrych ymlaen at godi arian a chael hwyl wrth wneud hynny!

CPD Bangor 1876 Cheque Presentation

CPD Bangor 1876 FC

Ffurfiwyd CPD Bangor 1876 FC yn 2019, gyda’r bwriad o gysylltu gyda a chynnwys y gymuned gyfan. Rydym wedi addo darparu mwy na £34,000 dros dair blynedd i gefnogi’r clwb pêl-droed newydd hwn. Bydd yr arian yn cael ei wario ar elfennau fel rhent, yswiriant, costau rheoli, tadogaeth i gystadlaethau cynghrair a chwpanau, ac offer. Mae’r ymrwymiad tair blynedd yma yn rhoi sail ariannol gadarn i’r clwb i adeiladu arni. Wrth gefnogi gweithgarwch swyddfa gefn, mae’n golygu bod y clwb yn gallu manteisio ar gyfleoedd ar gyfer cefnogaeth o gemau a nawdd chwaraewyr, a chyfleoedd brandio eraill fel dillad hyfforddi.

Care Repair 3

Care & Repair North Wales

Mae Care & Repair yn helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’n darparu cymorth ymarferol i greu cartrefi diogel, cynnes a hygyrch, yn amrywio o roi cyngor ac argymhellion am weithwyr proffesiynol dibynadwy i wneud y gwaith i gyflawni addasiadau mawr. Rydym wedi addo £2,000 i gefnogi’r achos hwn.