Cymraeg

At present, the best Rolex Replica are Swiss movements, assembled in Hong Kong, white steel color is 316L steel or 904L steel, gold part is 18K gold or rose gold, work fine, accurate and stable walking, men should Have a 1:1 replica rolex , it is cost-effective, excellent workmanship. Buy your fake rolex here.

Swyddfeydd

Pinesgate edit

Pinesgate, Bath

Pinesgate, Lower Bristol Road, Bath, BA2 3DP

Mae’r ased hwn yn cynnwys dau adeilad swyddfeydd ar wahân sy’n ffurfio rhan o un datblygiad. Mae'r eiddo cyfan ar brydles i Redde plc.

Sov Gate new

Sovereign Gate, Richmond

Sovereign Gate, Richmond, Surrey, TW9 2NA

Mae’r adeilad swyddfa 5 llawr hwn yn cael ei ddefnyddio gan weithredwr swyddfa â gwasanaeth, “The Boutique Workplace Company”, sy’n darparu amrywiaeth o atebion gofod gwaith.

Lansdowne Plaza Bournemouth mp 20

One Lansdowne Plaza, Christchurch Road, Bournemouth

Offices, One Lansdowne Plaza, Christchurch Road, Bournemouth, BH1 3ND

Mae’r datblygiad swyddfa un deiliad hwn wedi’i osod dros naw llawr. Mae’n cael ei brydlesu i 4 Com Plc.

Livery Place DSC 8646

Livery Place, Birmingham

Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB

Mae’r adeilad swyddfa aml-osod modern hwn wedi’i osod dros saith llawr ac mae wedi’i leoli yn Ardal Gemwaith. Ar hyn o bryd mae ystafelloedd swyddfa o wahanol maint ar gael. Mae rhagor o fanylion ar gael drwy gysylltu â dylan.norton@watkinpv.com

Leeds

Park Place & St Paul's Street, Leeds

21-22 Park Place & 71-77 St Paul's Street, Leeds, LS1 2SL

Mae’r adeilad canol dinas hwn ar bedwar llawr. Mae’n cael ei brydlesu yn gyfan gwbl i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol ac yn gweithredu fel Canolfan Waith.

Keel Row House Newcastle 001

Keel Row House, Newcastle

Keel Row House, 1 Sandgate, Newcastle upon Tyne, NE1 2NG

Mae’r adeilad canol dinas hwn ar bedwar llawr ac yn cael ei feddiannu gan swyddfa cyfreithwyr blaengar.

Gorse SHARPEN

Gorse Stacks House, Caer

Gorse Stacks House, 1 George Street, Caer, CH1 3EQ

Mae’r adeilad mawr a modern hwn yn cael ei feddiannu gan Clydesdale Bank Plc (Virgin Money cynt), Hillyer Mckeown a Tilestone Partner Limited.

Maes Y Ffynon A13 A4392

Maes y Ffynnon

Maes Y Ffynnon, Bangor, LL57 2DW

Cafodd y swyddfa fawr un meddiannwr hon ei hadnewyddu’n sylweddol yn 2012 ac mae’n cael ei phrydlesu i Gyfoeth Naturiol Cymru.

A13 A2621

Carlton Court, Parc Busnes Llanelwy

55, 56 a 57 Ffordd William Morgan, Llys Carlton, Parc Busnes Llanelwy, LL17 0JG

Mae’r tri adeilad modern, tu allan i’r dref, yma yn cael eu meddiannu gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a North PB Group Limited. Ar hyn o bryd mae gofod swyddfa ar gael mewn meintiau amrywiol. Am fanylion pellach cysylltwch â Dylan Norton dylan.norton@watkinpv.com

Conway Road A13 A1200

Conway Road, Bae Colwyn

25 Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AA

Mae’r adeilad swyddfa hwn, yng nghanol y dref, a gafodd ei adeiladu yn addas i’w bwrpas, yn cael ei brydlesu i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol i’w ddefnyddio gan y Gwasanaeth Prawf.

Llandygai A13 A1152 cropped

Uned 21, Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor

Uned 21, Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor, LL57 4YH

Mae’r swyddfa hon ar barc masnachol tu allan i’r dref. Ar hyn o bryd mae ar gael i'w rentu neu o bosib ei werthu.

Dean Street A13 A1623

Stryd y Deon, Bangor

30 Stryd y Deon, Bangor, LL57 1UR

Mae’r swyddfa canol dinas, aml feddiannaeth yma ar dri llawr. Mae’r tenantiaid yn cynnwys Cartrefi Cymru, Unite the Union, Cymunedau’n Ymlaen Môn, Adferiad, Pearson Professional Assessments, Maximus UK Services Ltd a Chwmni Buddiannau Cymunedol Strategaeth Dinas Y Rhyl.

Pwllheli A13 A5233

Canolfan waith, Pwllheli

Canolfan waith, Lón Caerdydd, Pwllheli, LL53 5BY

Mae’r swyddfa llawr daear hon yn cael ei phrydlesu i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, i’w defnyddio fel Canolfan waith.

Vic Dock Offices

Doc Fictoria, Caernarfon - Swyddfeydd

Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SR

Mae’r datblygiad defnydd cymysg hwn ar lan yr Afon Menai. Mae’r datblygiad yn cynnwys dros 20,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd gradd A, gyda meddianwyr enwog fel Llywodraeth Cymru, S4C a Chomisiynydd y Gymraeg. Mae gan y swyddfeydd olygfeydd ysblennydd dros y marina gerllaw.

Manwerthu

Hunts Cross new

Hunts Cross Retail Park, Lerpwl

Hunts Cross Retail Park, Hunts Cross, Speke Hall Road, Lerpwl, L24 9GB

Mae’r parc man-werthu aml-osod yma mewn ardal poblog yn Lerpwl wedi ei adnewyddu drwy gynllun gwerth £1 miliwn. Mae tenantiaid yn cynnwys Matalan, JYSK, Jump Inc a Embrace Orthodontics.

Starbucks Portsmouth mp 21

Starbucks, Portsmouth

Starbucks, Burrfields Road, Copnor, Portsmouth, Hampshire, PO3 5NP

Mae’r siop gwerthu coffi gyrru trwodd hwn a adeiladwyd yn bwrpasol i’w ddiben yn cael ei feddiannu gan Starbucks.

Llanfairfechan A13 A1115

Co Op, Llanfairfechan

Siop Co Op, Village Road, Llanfairfechan, LL33 0NH

Mae hon yn siop gyfleustra bwrpasol a modern, gyda mannau parcio, sy'n cael ei meddiannu gan Co-op.

Thumbnail 1

Carlton Shopping Centre, Blacon, Caer

Carlton Shopping Centre, Blacon, Caer, CH1 5HW

Mae’r parêd hwn o unedau manwerthu aml-osod yn gwasanaethu Stad Dai Blacon. Mae'r meddianwyr yn cynnwys siop gigydd, siop trin gwallt, siop bwyd ar fynd Tsieineaidd a siop Spar.

Mantra Bath mp 25

Bladud Buildings, Bath

Llawr Gwaelod Isaf a’r Llawr Gwaelod, 5 Bladud Buildings, Bath, BA1 5LS

Mae’r bwyty mawr hwn yn ninas eiconig Bath yng Ngwlad yr Haf, gyda’r meddianwyr yn arbenigo mewn bwyd Indiaidd.

Jennens Road DSC 8902

Jennens Road, Birmingham

Unedau Manwerthu, Jennens Court, Jennens Road, Birmingham, B5 5LE

Mae'r ased yma’n cynnwys dwy uned manwerthu yng nghanol y ddinas, un yn cael ei meddiannu gan siop Subway a’r llall gan fwyty byrgyr a siop gyfleustra

Oldham Street opticians

Oldham Street, Manceinion

22 a 24 Oldham Street, Manceinion, M1 1JN

Mae'r unedau manwerthu hyn, yng nghanol y ddinas, yn cael eu meddiannu gan fanwerthwr dillad merched ac optegydd.

Town Hill Wrexham 2 shops

Allt y Dref, Wrecsam

22 a 24, Allt y Dref, Wrecsam, LL13 8NB

Mae siop barbwr a siop gyfleustra yn defnyddio’r unedau manwerthu yma yng nghanol y dref.

IMG 0582

Mailhouse, Llandudno

Mailhouse, 14 Vaughan Street, Llandudno, LL30 1AA

Mae’r uned masnachol yma yn cael ei feiddiannu gan manwerthwr adloniant.

Dominoes A13 A4419

Plaza, Bangor

Plaza, 2 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NL

Mae uned gwerthu bwyd ar y llawr isaf yn cael ei meddiannu gan Dominos ac mae’n rhan o ddatblygiad llety myfyrwyr.

Llay min

Market Street, Wrexham

Market Square, Fifth Avenue, Llay, Wrexham, LL12 0SA

Mae’r siop gyfleustra ddeulawr yma wedi ei leoli mewn ardal breswyl boblogaidd iawn wedi ei phrydlesu yn ei chyfanrwydd i Martin Mc Coll Cyf T/A Morrisons dyddiol.

Mercedes Benz Garage

Mercedes Benz Garage, Glasgow

135 Milton Street, Glasgow, G4 0DH

Gwerthwr pwrpasol Mercedes-Benz mewn lleoliad strategol iawn yng nghanol Glasgow. Mae’r eiddo’n cynnwys dwy ystafell arddangos ceir sy’n darparu cyfanswm o 51 troedfedd sgwâr a maes parcio aml-lawr ar ardal safle o 2.26 erw. Mae’r prof eiddo yn darparu ystafell arddangos health, gyda gwydr llawn a gweithdy mawr yn y cefn.

Wickes Edinburgh

Wickes, Edinburgh

45 Stevenson Road, Edinburgh, EH11 2QH

Mae’r uned fanwerthu hon y tu allan i’r dref wedi’i leoli yn ardal gyfoethog Murrayfield yng Nghaeredin ac mae’n cael ei phrydlesu i’r manwerthwr gwella cartrefi, Wickes.

Diwydiannol

Cunliffe A13 A5243

Cunliffe, Llangefni

Uned 4, Cunliffe, Stad Ddiwydiannol Llangefni, LL77 7JA

Mae’r uned ddiwydiannol hon ar stad ddiwydiannol tu allan i’r dref ac mae’n cael ei phrydlesu gan fanwerthwr iriad.

Thumbnail

Uned 22, Llandygai

Uned 22, Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor, LL57 4YH

Mae'r eiddo hwn yn gyfleuster diwydiannol / warws ar barc masnachol y tu allan i'r dref. Mae cynllun adnewyddu ar y gweill ar hyn o bryd a bydd ar gael i’w rhentu yn fuan.

Flint A13 A2446

Cambrian Commercial Centre, Flint

Cambrian Business Centre, Y Fflint CH6 5AX

Uned ddiwydiannol rhydd-ddaliad ar barc busnes wedi ei hen sefydlu yng Ngogledd Cymru yw hon. Mae’r meddiannydd, cwmni cynhyrchu adlyn, wedi bod yn yr adeilad ers 2002.

Reynolds1

Reynolds House, East Kilbride

Yn 2018 cwblhawyd yr uned ddiwydiannol bwrpasol hon sydd wedi'i lleoli ar Barc Technoleg Menter prysur. Fe'i defnyddir fel cyfleuster profi pwysau gan TUV SUD (UK) Limited.

Meysydd Parcio

Bournemouth car park

Christchurch Road, Bournemouth

Maes Parcio, 47 Christchurch Road, Bournemouth, BH1 3PA

Mae’r maes parcio tanddaearol hwn wedi’I leoli dros ddau lawr ac yn gwasanaethu’r swyddfa a’r gwesty uwchben.

Hamdden

Buzz Bingo Weymouth mp 11

Neuadd Bingo, Weymouth

Neuadd Bingo, 18 Crescent Street, Weymouth, DT4 7BX

Mae’r neuadd bingo deulawr hwn mewn tref wyliau boblogaidd ar arfordir ddeheuol Lloegr. Mae'r eiddo ar brydles yn ei gyfanrwydd i Leo Leisure.

Altrincham A13 A0793

Atlantic Street Retail Park, Altrincham

Atlantic Street Retail Park, Altrincham, WA14 5BW

Unedau manwerthu a hamdden ar barc manwerthu prysur yn y dref cymudwr gyfoethog hon yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Y tenantiaid yw cwmni bowlio deg, siop gwerthu carpedi cenedlaethol a a gwasanaeth prynu car "We Buy Any Car".

Vic Dock Leisure

Doc Fictoria, Caernarfon - Hamdden

Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SR

Mae’r datblygiad defnydd cymysg hwn ar lan yr Afon Menai. Mae Doc Fictoria yn gartref i ddau westy cadwyn cenedlaethol, sef Premier Inn a Travelodge, bwyty Cantonaidd gwych a bwyty Table Table, sy'n chwarae rhan fawr mewn denu ymwelwyr i’r ardal leol. Mae lle manwerthu sy'n wynebu marina ar gael i'w rentu ar hyn o bryd. Am fanylion pellach cysylltwch â Dylan Norton dylan.norton@watkinpv.com

Mecca Bingo Dundee

Mecca Bingo, Dundee

Mecca Bingo, Douglasfield Leisure Park, Douglas Road, Dundee, DD4 8JX

Neuadd bingo fodern wedi'i hadeiladu'n bwrpasol yn ymestyn i 35,000 troedfedd sgwâr ar barc hamdden prysur ar gyrion Dundee. Mae'r eiddo ar brydles yn ei gyfanrwydd i Mecca Bingo.

Twickenham

Wharf House, 1 Brewery Lane, Twickenham

Wharf House, 1 Brewery Lane, Twickenham, Middlesex, TW1 1AA

Bwyty newydd ei adeiladu sy'n ymestyn i 3,100 troedfedd sgwâr yng nghanol y dref faestrefol gyfoethog hon, mae'n rhan o ddatblygiad defnydd cymysg mwy o faint yn agos at yr orsaf reilffordd.

Meddygol

Gyffin Surgery A13 A1107

Meddygfa Gyffin, Conwy

Meddygfa Gyffin, Capel Siloh, Woodlands, Conwy, LL32 8LT

Trawsnewidwyd y ganolfan feddygol hon o gapel Methodist ac mae’n cael ei phrydlesu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer pobl ardal Gyffin.

Hafan cropped

Doc Fictoria, Caernarfon – Canolfan Feddygol

Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SR

Mae’r datblygiad defnydd cymysg hwn ar lan yr Afon Menai. Mae Doc Fictoria hefyd yn gartref i fferyllfa a meddygfa fodern fawr sy’n gwasanaethu tref Caernarfon.

Preswyl

City Island Top View 1280x540

City Island, London

City Island, London, E14 0TQ

2 fflat newydd sbon (3 a 4 ystafell wely) wedi'u lleoli ar Ynys Dinas Llundain sy'n gymdogaeth ynys unigryw o ddiwylliant bywiog a byw cyfoes, yn cynnwys fflatiau preswyl, gwasanaethau a chyfleusterau helaeth a dyfrffyrdd a pharcdir wedi'i dirlunio'n hyfryd.

Glan Y Mor

Glan Y Mor, Caernarfon

Glan Y Mor, Caernarfon, LL55 1TA

Rhandy lle mae warden safle datblygiad preswyl dros 55 oed yn byw yw’r eiddo hwn.

Neuadd Castell

Neuadd y Castell, Bangor

Neuadd y Castell, Kyffin Square, Bangor, Gwynedd, LL57 1LA

Mae’r eiddo hwn ar Stryd Fawr, Bangor. Cafodd yr adeilad presennol ei adnewyddu a’i foderneiddio gydag estyniad ar y cefn, cwblhawyd y gwaith yn 2015. Rhennir yr eiddo yn 11 o fflatiau ystafell wely, pob un gyda cegin, ystafell gawod a gofod cymdeithasol ei hun. Mae pob ystafell wely gyda gwely dwbl bach, ardal astudio gyda desg, cadair a man storio. Mae'r gofod manwerthu ar y llawr gwaelod yn gweithredu fel bwyty Groegaidd.

Ty Ni

Tŷ Ni, Bangor

Tŷ Ni, 17-23 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NP

Tair uned fanwerthu ar y llawr gwaelod lle mae Deintydd, adwerthwr stôf goed a siop atgyweirio cyfrifiaduron. Mae’r lloriau uchaf yn cynnwys 18 o fflatiau stiwdio myfyrwyr.

Plas Y Coed

Plas y Coed, Bangor

Plas y Coed, Porth Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4FL

Cwblhawyd y datblygiad tai mawreddog hwn ar gyrion Bangor ger Porth Penrhyn yn 2018. Mae’r buddsoddiad hwn yn cynnwys 5 tai pâr, tair gwely rhydd-ddaliadol, gyda phob tŷ â lle parcio dynodedig ei hun.

Y Bae1

Y Bae, Bangor

Y Bae, Bangor, Gwynedd, LL57 2SZ

Mae’r datblygiad tai modern mawr hwn wedi’i leoli’n agos at geg y Fenai. Mae’r buddsoddiad yn cynnwys 6 fflat dwy ystafell wely, 1 fflat un ystafell wely a 1 tŷ pâr tair ystafell wely.

Clearview 2

Clear View, Bangor

Clear View, Beach Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1AT

Mae’r tŷ sengl tair ystafell wely hwn gyferbyn â glan y môr poblogaidd ar Ffordd y Traeth. Mae gan yr eiddo 3 ystafell wely ddwbl, lolfa cynllun agored ac ardal fwyta, ynghyd â chegin ac ystafell eistedd. Yn allanol mae garej ddwbl a man parcio mawr. Mae’r eiddo’n elwa o wres canolog nwy a gwydrau dwbl.

Gawer court

Gawer Court, Caer

Gawer Court, Caer, CH1 4EA

Mae’r eiddo dan sylw yn fflat 2 ystafell wely gyda lle parcio pwrpasol yn natblygiad preswyl Gawer Court yn agos at ganol dinas Caer.

Marlborough place

Marlborough Place, Llandudno

Marlborough Place, Vaughan Street, Llandudno, LL30 1AE

Fflat ail lawr dwy ystafell wely wedi’i leoli o fewn datblygiad preswyl pwrpasol ar gyfer pobl dros 55 oed. Mae wedi’i leoli yng nghanol y dref glan y mor boblogaidd.

Deiniol Road

Ffordd Deiniol, Bangor

28 Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UR

Mae’r eiddo teras cornel yma wedi’i leoli’n agos at y brifysgol a’r orsaf reilffordd yng nghanol y ddinas sy’n boblogaidd gyda myfyrwyr. Mae’r eiddo wedi’i rannu’n 8 uned unigol, sy’n cynnwys 7 stiwdio ac un fflat 3 ystafell wely.

Defnydd Cymysg

A13 A4590 min

Doc Fictoria, Caernarfon

Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1SR

Mae’r datblygiad defnydd cymysg hwn ar lan yr Afon Menai. Mae’r meddianwyr yn cynnwys dau westy cadwyn cenedlaethol, meddygfa fawr, dau fwyty a meddianwyr nifer o swyddfeydd, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.

Castle Square A13 A1859

29-31 Y Maes, Caernarfon

29-31 Y Maes, Caernarfon, LL55 2NN

Mae’r adeilad chwe llawr hwn, wrth ymyl castell enwog y dref yn gartref i un o brif gampysau Coleg Menai. Mae hefyd yn gartref i Ganolfan Waith y dref a siop Spar.

Arall

Hafod Elfyn A13 A1180

Hafod Elfyn, Bangor

Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Bangor, LL57 2BX

Meddiannwyd yr adeilad hwn cynt gan y Cyngor Gwarchod Natur, ond cafodd yr adeilad ei drawsnewid a’i adnewyddu yn 2012 ac mae bellach yn gartref i feithrinfa.

Rhenti Daear

Fallowfield Manchester

Fallowfield, Manceinion

Egerton Road, Fallowfield, Manceinion, M14 6XX

Lesddaliad hir mewn datblygiad tai newydd gael eu hadeiladu yw’r 19 uned hyn mewn rhan o’r ddinas sy’n datblygu.

Student Accommodation

Neuadd Kyffin

Neuadd Kyffin, Bangor

Neuadd Kyffin, 100a Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NZ

Mae’r neuaddau preswyl myfyrwyr yma ar gyfer 97 o fyfyrwyr wedi’i leoli ar stryd fawr, Bangor. Adeiladwyd yr adeilad yn 2013 ac mae wedi’i osod dros bedwar llawr gyda dwy uned fasnachol ar lefel y ddaear, un wedi'i meddiannu fel siop groser Oriental, a'r llall yn cael ei gynnig ar hyn o bryd.

Llys Y Deon

Llys y Deon, Bangor

Llys y Deon, Dean Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1US

Adeiladwyd y neuaddau preswyl myfyrwyr 200 gwely yma ar Dean Street ac yn agos at brif gampws y Brifysgol yn 2015. Mae’r datblygiad yn cynnig ystod o ystafelloedd i weddu amrywiol gyllidebau, o ystafelloedd sengl i stiwdios. Mae pob ystafell yn cynnwys gwely dwbl bach ac ardal astudio gyda desg a chadair ac ystafell gawod en-suite ei hun.